ببینید | نظر پزشکیان درباره میزان افزایش حقوق‌ها و نرخ تورم!