فیلم/ پاسخ پزشکیان به اظهاراتش در خصوص استفاده از کارشناسان