فیلم/ روایت پزشکیان از تاخیر در پرداخت کارمندان وزارت بهداشت