فیلم/ پاسخ پزشکیان به میزان اموال خود و خانواده اش