فیلم/ زاکانی: من همیشه از مسئولیت‌گرفتن استنکاف داشتم