ببینید | روایت پزشکیان از برکناری معاون دانشگاه به خاطر بازرسی کمد دانشجویان