ادعاهای تکرار جلیلی درباره برجام و FATF /وعده انتخاباتی زاکانی به بخش خصوصی