تکذیب یک ادعا درباره مسعود پزشکیان /چه کسانی پشت این خبرسازی ها هستند؟