راه اندازی تصفیه‌خانه مدرن در کارخانه تولید لبنیات بهارستان