قاضی زاده: رییس جمهور باید برنامه‌ای روشن در تمامی موضوعات داشته باشد