نظر حسین انتظامی درباره برنامه کارشناسان و کاندیداها؛ از صداوسیما ممنونم