هواپیمای وزیر دفاع ایتالیا مجبور به فرود اضطراری شد