اعتراف تلخ درباره وضعیت این روزهای تیم ملی والیبال