کفن 2و نیم میلیون تومانی، از شایعه تا واقعیت/ هزینه‌های سرسام‌آور کفن و دفن