سوالات و ابهاماتی درباره حضور این پرسپولیسی در تیم ملی