نماینده مستقیم حزب اعتدال و توسعه در ستاد پزشکیان منصوب شد