سردار سلامی:جامعه‌ای در مقابل تهدیدها و جنگ‌ها می ایستد که پیکره جوان آن پرطراوت و با نشاط باشد