شهید چمران آرزو داشت در نبرد با اسرائیل به شهادت برسد