وزیر کشور: جهان‌بینی در طراحی‌های شهری مدنظر قرار گیرد