سالیوان: بیشتر تغییرات حماس با پیشنهاد بایدن همخوانی دارد