شاگردان حسین عبدی حریفان خود در پیکارهای آسیایی را شناختند