مرز خسروی آماده میزبانی از ۲ میلیون زائر اربعین است