همسر این کاندیدای ریاست جمهوری فوت کرده است /او ۳ فرزندش را به تنهایی بزرگ کرد