قتل مادر افغانستانی جلوی چشمان فرزندانش توسط همسر شکاک