رئیس ستاد انتخاباتی هر کاندیدا کیست؟/ این کاندیدا، رئیس ستاد ندارد