خبر خوش برای جویندگان کار/ وزارت بهداشت درخواست استخدام داد