گزارش روزانه بورس 22 خرداد/ادامه محدودیت دامنه نوسان در بورس