اعلام جزئیات مهمانی بزرگ غدیر؛ از میدان امام حسین تا آزادی