نامه تاج به دادگستری؛ بررسی سقوط مس رفسنجان در دستور کار