اگر شرایط عادی بود حتما پزشکیان رأی می‌آورد، اما مردم اعتمادشان دچار خدشه شده