شهید رئیسی زمینه صادرات محصولات دفاعی را فراهم می‌کرد