آیین‌نامه کتابخانه ملی: حذف عضویت معلولان و خانواده شهدا؟