ببینید | لحظه دلهره‌آور انفجار یک کمپرسور؛ پرتاب شدن مرد به هوا