کاری که از خوردن کلسیم و ویتامین دی برای استخوان ها مهم تر است