در این زمان ها آب بنوشید و یک بدن صفر کیلومتر تحویل بگیرید