فیلم/ پزشکیان: FATAF را حداقل در داخل کشور اجرا کنیم