تصویری از اولین دفاع دکترای ادبیات در دانشگاه تهران سال ۱۳۲۲