پشت پرده نخستین سفر غیرعربی امیر جدید کویت و ارتباط با ترکیه