حمله به خاک روسیه با تسلیحات غربی، عبور از خطوط قرمز است