خانوارها با ثبت نام کد ملی یارانه 350 هزار تومانی بگیرند! + جزئیات طرح جوانی جمعیت