تأکید روسیه بر تقویت مرز کشورهای آسیای مرکزی با افغانستان