اردوغان از موضع لیبی در دیوان بین المللی قدردانی کرد