بیهودگی تلاش غرب برای تحمیل شکست استراتژیک بر روسیه