پیام هشدارآمیز وزیر کشور درمورد شایعات درباره شهادت رئیس جمهوری