سناتور آمریکایی مدعی شد: بن سلمان خواهان نابودی حماس است