اطلاعیه اداره‌کل زندان‌های تهران درباره فیلم پخش شده از قزلحصار