وضعیت بازار مسکن در شرق پایتخت؛بی رغبتی خریداران به معامله کاهش قیمت ها هم جواب نداد