اولین شکار بزرگ پرسپولیس؛ مذاکره و توافق نهایی برای فصل بعد انجام شد