کاپیتان استقلال با یک جمله حریف هفته پایانی پرسپولیس را تحریک کرد