حضور سید حسن خمینی به همراه همسرش در خانه شهید رئیسی